روکش دهی یکپارچه سیم استیل و دو میکروتیوب


روکش دهی یکپارچه سیم استیل و دو میکروتیوب

سیم استیل نمره ۱ در بین دو عدد میکروتیوب با قطر داخلی ۱ میلیمتر، قرار گرفته است و کل مجموعه بطور کامل روکش دهی شده است