رییس هیات مدیره: خانم مهندس نصرتی ۰۹۱۲۲۹۵۴۹۰۸

مدیر عامل: آقای دکتر صادق مرادی ۰۹۱۲۴۵۴۳۳۸۵

مدیریت تولید: آقای مهندس مرادی ۰۲۱۵۶۲۳۵۶۱۵

مدیریت بازرگانی : خانم مهندس نصرتی ۰۹۱۲۲۹۵۴۹۰۸

مدیریت IT و طراحی وب سایت: آقای مهندس اشکان کیانی ۰۲۱۵۶۲۳۵۶۱۵

رزومه دکتر صادق مرادی

RESUME

EDUCATION:

۱۹۹۹-۲۰۰۲:

Studying in Chemical/Polymer Engineering for M.S. program in TARBIAT MODARES UNIVERSITY (which presents just M.S. & Ph.D. programs).

۲۰۰۲-۲۰۰۷:

Studying in Polymer/Polymer Engineering for PhD. program in TARBIAT MODRES UNIVERSITY.

WORK EXPERIENCE:

  • ۲ Year work experience in ARAK petrochemical company.
  • About 11 years work experience in Plastic Industrial Co. as a manager of ISO 9001/2008 system.
  • About 10 years work experience in polymer industries as a designer and consulter.
  • ۲۲ Terms teaching at ARAK AZAD UNIVERSITY, for B.S. students.
  • ۳۰ Terms teaching at ARAK UNIVERSITY, for B.S. students.
  • ۵ Year work experience in Rheology laboratory of Tarbiat Modares University as manager of the laboratory.

NATIONAL PROJECTS:

  • Research and handling of the “Design and Fabrication of Polymer Optical Fiber” project in Iran Telecommunication Research Center (ITRC).
  • Research and handling of the “Food Packaging Polymers in Iranian Industries” project in Iran petrochemical research center.
  • Research and handling of the “Preparation of Thermoplastic polyurethane from PTMEG” project in Iran petrochemical research center.
  • Research and handling of the “Design and Fabrication of Rotational Multilayer Die” project in Iran Tarbiat Modares University.

PUBLICATIONS:

مقالات علمی – پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشریه یا ناشر

کشور

صفحات

مشخصات

تاریخ انتشار (۱)

(ماه ـ سال)

نمایه علمی(۲) معتبر

اسامی همکاران بترتیب (شامل نام متقاضی)

سال چندم

شماره

۱

Mathematical modeling and numerical simulation of CO2 transport through hollow-fiber membranes

انگلیسی

Applied Mathematical Modelling

۱۵

۳۵

۲۰۱۱

ISI

Mahmoud Reza Sohrabi ,Azam Marjani, Sadegh Moradi, Mehran Davallo ,Saeed Shirazian

۲

Investigation of CO2 absorption in hollow fiber membrane with Experimental and simulation methods

انگلیسی

World Applied Science journal

۱۲

۹

۲۰۱۰

ISI

Sadegh Moradi

۳

Modeling and simulation of CO2 absorption in film membranes for laminar flow conditions

انگلیسی

World Applied Science journal

۷

۹

۲۰۱۰

ISI

Sadegh Moradi

۴

مدل سازی فرآیند جداسازی کافئین از آب توسط غشاء با استفاده از روش المان محدود

فارسی

نشریه علوم و مهندسی جداسازی

۱۲

۲

۱

۱۳۸۹

علمی و پژوهشی

سعید شیرازیان – اعظم مرجانی- عبدالرضا مقدسی- صادق مرادی

۵

Preparation and Simulation of Polycarbonate Hollow-Fiber Membrane for Gas Separation

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۳

۲۳

۲۰۱۱

ISI

Mahmoud Reza Sohrabi ,Azam Marjani, Sadegh Moradi, Mehran Davallo ,Saeed Shirazian

۶

Gas Separation Properties of Hollow-Fiber Membranes of Polypropylene and Polycarbonate by Melt-Spinning Method

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۳

۲۳

۲۰۱۱

ISI

ABDOLREZA MOGHADASSI

, AZAM MARJANI

, SAEED SHIRAZIAN and SADEGH MORADI

۷

Modeling and Preparation of Abs Blend Membrane and Nanoparticles for Separation of CO2 and CH4

انگلیسی

World Applied Science journal

۷

۱۲

۲۰۱۱

ISI

Mahmoud salimi, Sadegh moradi, Saeed shirazian

۸

Numerical simulation of mass transfer in gas–liquid hollow fiber membrane contactors for laminar flow conditions

انگلیسی

Simulation Modelling Practice and Theory

۱۱

۱۷

۲۰۰۹

ISI

Saeed Shirazian Abdolreza Moghadassi, Sadegh Moradi

۹

تأثیر کاربرد صمغ کتیرای پولکی و کیتوزان بر ویژگی های رئولوژیکی سس مایونز

فارسی

علوم غذایی و تغذیه

۸

۸

۳۰

۱۳۹۰

علمی و پژوهشی

ثمر منصوری پور مریم میزانی- صادق مرادی – مزدک علیمی

۱۰

Preparation of Polyethylene (PE) Hollow Fiber Membrane and Investigation of O2 Permeation

انگلیسی

Textile Science and Technology Journal

۱۵

۲۰۰۹

علمی و پژوهشی

A. Marjani, S. Moradi, S. Shirazian

۱۱

Residence Time Distribution and Viscosity for polymers in Extrusion

انگلیسی

Textile Science and Technology Journal

۲

۲۰۰۵

علمی و پژوهشی

S. Moradi and M. Salimi

۱۲

Co2 absorption in hollow fiber membrane contactors: Exprimental and simulation studies

انگلیسی

Textile Science and Technology Journal

۲

۲۰۰۶

علمی و پژوهشی

S. Moradi , A. Marjani, M. R. Sohrabi, S. Shirazian, A. Moghadassi , M. Salimi

۱۳

Investigation on Copper Extraction Using Numerical Simulation

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۲

۲۰۱۱

ISI

A. Marjani S. Shirazian, M. Salimi, S. Moradi,

۱۴

Investigation on Numerical Simulation of Acetone and Ethanol Separation from Water by Using Membrane

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۲

۲۰۱۱

ISI

MAHMOUD REZA SOHRABI, AZAM MARJANI, , SAEED SHIRAZIAN and SADEGH MORADI

۱۵

Computational Fluid Dynamics Simulation of Ammonia Removal from Wastewaters by Membrane

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۲

۲۰۱۱

ISI

A. Marjani S. Shirazian, S. Moradi,

۱۶

Acetone and Ethanol Extraction from Water by means of Membrane: Modeling and Numerical Simulation

انگلیسی

Middle East Journal of Scientific Research

۸

۲۰۱۱

ISI

Mahmoud Reza Sohrabi , Azam Marjani , Saeed Shirazian , Sadegh Moradi

۱۷

Simulation Studies on H2S Absorption in Potassium Carbonate Aqueous Solution Using a Membrane Module

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۲

۲۰۱۱

ISI

MAHMOUD REZA SOHRABI, AZAM MARJANI, SADEGH MORADI, MEHRAN DAVALOO and SAEED SHIRAZIAN

۱۸

Simulation of Ethanol and Acetone Extraction from Aqueous Solutions in Membrane Contactors

انگلیسی

Asian Journal of Chemistry

۲

۲۰۱۱

ISI

MAHMOUD REZA SOHRABI, AZAM MARJANI, , SAEED SHIRAZIAN and SADEGH MORADI

۱۹

Theoretical Studies on Membrane-Based Gas Separation using Computational Fluid Dynamics (CFD) of Mass Transfer

انگلیسی

J.Chem.

Soc.Pak

۱۰

۲۰۱۱

ISI

MAHMOUD REZA SOHRABI, AZAM MARJANI, SADEGH MORADI, MEHRAN DAVALLO AND SAEED SHIRAZIAN

۲۰

A novel acrylonitrile –butadiene – styrene Poly (ethylene glycol) membrane: preparation, characterization, and gas permeation study

انگلیسی

Polym. Adv. Technol

۱۲

۲۰۱۱

ISI

Hamidreza Sanaeepur, Abtin Ebadi Amooghin , Abdolreza Moghadassi , Ali Kargari, Sadegh Moradi and Davood Ghanbari

۲۱

CFD simulation of the hydrodynamics in an internal air-lift reactor with two different configurations

انگلیسی

Front. Chem. Sci. Eng.

۸

۲۰۱۱

ISI

Mona EBRAHIMI FAKHAR, Elmira MOHSENZADEH, Sadegh MORADI , Mostafa MORAVEJI, Mahmoud SALIMI

۲۲

CFD-modeling of effects of draft tubes on operating condition in spouted beds

انگلیسی

Applied Mathematical Modelling

۶

۲۰۱۲

ISI

S. Moradi and A. Yeganeh

۲۳

۳ dimensional hydrodynamic analysis of concentric draft tube airlift reactors with different tube diameters

انگلیسی

Mathematical and Computer Modelling

۱۰

۲۰۱۲

ISI

S. Moradi, Z. Rajabi, M. Mohammada, M. Salimi, S.S. Homami, M.K. Seydei, Saeed Shirazian

.

مقالات علمی – مروری و ترویجی

ردیف

عنوان مقاله

به زبان

نوع مقاله

نام نشریه یا ناشر

کشور

صفحات

مشخصات

تاریخ انتشار (۱)

(ماه ـ سال)

اسامی همکاران بترتیب (شامل نام متقاضی)

مروری

علمی ترویجی

موضوع تبصره ۲ و۳

(سایرتبصره‌های ماده ۲)

سال چندم

شماره

۱

بهینه سازی تولید کربن فعال به روش فعال سازی شیمیایی

فارسی

نشریه مهندس اسوه

۳

۴

۱۲

۱۳۸۷

صادق مرادی محمدتقی زاده -عزت ا.. جودکی عبدالرضا مقدسی

۲

کاربرد پودر نانو آلومنیم در پروپلنت موشک های سوخت جامد و بررسی فرایند احتراق

فارسی

نشریه مهندس اسوه

۸

۱۳۸۵

سید مسعود حسینی، عبدالرضا مقدسی ، صادق مرادی

۳

بررسی خواص غشاهای الیاف توخالی

فارسی

نشریه مهندس اسوه

۷

۱۳۸۷

صادق مرادی

نسترن باقری

.

مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای علمی معتبر

ردیف

تاریخ

عنوان همایش علمی معتبر

محل برگزاری

عنوان مقاله

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

خلاصه مقاله

مقاله کامل

کشور

شهر

۱

هجری شمسی

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

ایران

PREPARATION OF POLYPROPYLENE HOLLOW FIBER MEMBRANE BY MELT-SPINNING METHOD

Sadegh Moradi, Abdolreza Moghadassi, Saeed Shirazian, Ezatollah Joudaki

خلاصه

روز

ماه

سال

۲۹-۲

مهر -آبان

۸۷

۲

هجری شمسی

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

ایران

MODELING AND SIMULATION OF CO2 SEPARATION FROM FLUE GAS USING HOLLOW FIBER MEMBRANE CONTACTORS

Abdolreza Moghadassi, Sadegh Moradi, Saeed Shirazian, Rasol Pelalak

خلاصه

روز

ماه

سال

۲۹-۲

مهر -آبان

۸۷

۳

هجری شمسی

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

ایران

شبیه سازی سه بعدی رفتار تراوایی غشای جداساز CO2/CH

حمیدرضا سنایی پور، آبتین عبادی، عبدالرضا مقدسی، صادق مرادی

خلاصه

روز

ماه

سال

۲۹-۲

مهر -آبان

۸۷

۴

هجری شمسی

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

ایران

NUMERICAL SIMULATION OF MASS TRANSFER IN POROCRITICAL EXTRACTION FOR LAMINAR FLOW CONDITIONS

Saeed Shirazian Abdolreza Moghadassi , Sadegh Moradi

خلاصه

روز

ماه

سال

۲۹-۲

مهر -آبان

۸۷

۵

میلادی

PPS.25

هند

H2s/Nz Gaseous Mixture Separation in an Asymmetric hollow Fiber Membtane Module: Experirnental And Simulation Studies

Abdoireza moghadassi, Sadegh Moradi, Saeed Shkaziana, Azam Marjani

خلاصه

روز

ماه

سال

۲۰۰۹

۶

میلادی

PPS.25

هند

Preparation of polyimide membrane by phase inversion method for dehydration of alcohol by pervaporation

Azam Marjania, Saeed Shirazian, Sadegh Moradi, abdoreza moghadassi , Mahmoud reza sohrabi

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۲

۲۰۰۹

۷

هجری شمسی

۱۷Th Iranian semiar of analytical chemistry

ایران

CFD simulation of carbon dioxide separation from flue gas in a parallel hollow-fiber membrane module

Azam marjani, Saeed shirazian, Sadegh moradi

خلاصه

روز

ماه

سال

۸۷

۸

هجری شمسی

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

ایران

NUMERICAL SIMULATION OF MASS TRANSFER IN GAS-LIQUID HOLLOW FIBER MEMBRANE CONTACTORS

Sadegh Moradi, Saeed Shirazian, Abdolreza Moghadassi

خلاصه

روز

ماه

سال

۸

۸۷

۹

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

مدل هایی برای تولید و مصرف بیودیزل

سمانه بنده علی – صادق مرادی

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۰

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

پدیده مهاجرت در فیلم PVC

صادق مرادینسترن باقری نسرین امینی رضوانه میر موسوی

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۱

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

بررسی حداقل فشار تزریق برای گاز قابل امتزاج

سمن ستوده زینب اصغرپور- صادق مرادی

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۲

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

ارزیابی پارامترهای نفوذ پذیری و اثر فشار تزریق در تزریق گاز امتزاج پذیر و غیر امتزاج پذیر

صادق مرادی – سمن ستوده زینب اصغرپور

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۳

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

برسی آزمایشی عملکرد فرایند انحلال پذیر و امتزاج ناپذیر متناوب آب – گاز WAG ماده ها

الهه گندم کار صادق مرادی

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۴

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

استخراج بهبود یافته نفت با استفاده از نانو تکنولوژی

فاطمه شاهوردی صادق مرادی

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۵

هجری شمسی

کنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی

ایران

سطوح نانو فیبرهای کربن در بسترهای پلاسمایی

راضیه شایسته نفیسه عرب – صادق مرادی

خلاصه

روز

ماه

سال

۱۶

هجری شمسی

همایش ملی مهندسی شیمی

ایران

Numerical simulation of organic compounds separation from water in

membrane using finite element method

Azam Marjania,, Saeed Shirazian, Sadegh Moradi,

کامل

روز

ماه

سال

۱۲

۸۸

۱۷

هجری شمسی

چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

ایران

Preparation of highly field polymers

H. Asiyanei, S. Moradi, E. Joudaki and V. Jahansouz

کامل

روز

ماه

سال

۱۲

۸۹

۱۸

میلادی

World Academy of Science, Engineering and Technology

دبی

Modeling and Simulation of Dense Gas Extraction in Membrane Contactors

Azam Marjania,, Saeed Shirazian, Saeid Marjani, Sadegh Moradi, Mahmoud Salimi

کامل

روز

ماه

سال

۲۰۱۱

۱۹

میلادی

اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

ایران

مدل سازی فرآیند جذب شیمیایی دی اکسید کربن در تماس دهنده های غشایی الیاف تو خالی

عبدالرضا مقدسی-سعید شیرازیان صادق مرادی

کامل

روز

ماه

سال

۲۰۰۹

۲۰

میلادی

Iran International Zeolite Conference

ایران

Preparing DDR type zeolite membrane composite for gas separation

Hadi Norouzi Zahmatkesh, Mehdi Khaksari,Seyed Smaeel Zakeri,Farid Rostami and Sadegh Moradi

کامل

روز

ماه

ایران

۵

۲۰۰۹

۲۱

میلادی

Iran International Zeolite Conference

ایران

MESOPOROUS MATERIAL AND METHODS OF MAKING THEM

Jafar mosadeghzadeh, behnam rahim, jafar baghbani arani, Ehsan amini, sadegh moradi

کامل

روز

ماه

سال

۵

۲۰۰۹

۲۲

هجری شمسی

The 3rd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries

ایران

CFD simulation of co2 absorption by single and blended aqueous amine solvent in hollow fiber membrane contactors (HFMC)

Saeed shirazian, sadegh moradi, samyar zabihi, soroush sabbaghian

کامل

روز

ماه

سال

۲۳

۲

۸۸

۲۳

هجری شمسی

The 3rd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries

ایران

Hollow fiber membrane contactors for the liquids extraction: numerical simulation by using CFD

Saeed shirazian, sadegh moradi, samyar zabihi, soroush sabbaghian

کامل

روز

ماه

سال

۲۳

۲

۸۸

۲۴

هجری شمسی

The National Conference of Chemistry and Chemical Engineering

ایران

Preparation of polyimide membrane by phase inversion method for dehydration of alcohol by pervaporation

A. Marjani, S. Shirazian, Y. Shirazi, S. Moradi, M. Salimi, S. Marjani

کامل

روز

ماه

سال

۸۹

۲۵

هجری شمسی

همایش منطقه ای کاربرد کامپوتر در شیمی

ایران

تهران

Numerical simulation of O2 separation from O2/N2 gas mixture with PE hollow fiber membrane

Azam marjani, Sadegh moradi, mahmood reza sohrabi, Saeed shirazian, Abdoreza moghadassi, mahmood salimi

کامل

روز

ماه

سال

۸۷

۲۶

هجری شمسی

همایش ملی تخصصی کامپوتر در شیمی

ایران

اراک

Numerical simulation of CO2 absorbtion in hollow fiber membrane contactors by finite element method (FEM)

A. Marjani, S. Shirazian, Y. Shirazi, S. Moradi,

کامل

روز

ماه

سال

۸

۸۷

۲۷

میلادی

The 3rd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries

Iran

Investigation of mass Transfer in Viscous Non-Newtonian Fluid in Bubble Column by means of CFD

S. Moradi, Y. Salamat, S. M. H. Haddad, M. Darabi

کامل

روز

ماه

سال

۲۰۱۱

۲۸

میلادی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی هیدرودینامیکی سه بعدی اثر لوله میانی روی حداقل سرعت سیالیت در یک بستر گردابی

سارا مرادی، زینب اسدی ، صادق مرادی*

کامل

روز

ماه

سال

۲۰۱۱

۲۹

میلادی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی و بررسی تاثیر فاصله تیغه داخلی از دیواره بر پارامترهای هیدرودینامیکی در راکتور هواراند با گردش داخلی

صادق مرادی ، منا ابراهیمی فخاری، المیرا محسن زاده

کامل

روز

سال

۲۰۱۱

۳۰

میلادی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی انتقال جرم سیالات غیرنیوتنی در برج حبابی دو فازی گاز مایع

صادق مرادی* ، یوسف سلامت، مهدی دارابیو سید محمد حسین حداد

کامل

روز

سال

۲۰۱۱

۳۱

میلادی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

بررسی اثر تغییرات لوله میانی بر عملکرد بسترهای فواره ای

عاطفه یگانه ، صادق مرادی

کامل

روز

سال

۲۰۱۱

۳۲

میلادی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی اثرات تنش برشی در جریان لخته ای گاز- مایع در یک غشاء لوله ای عمودی

صادق مرادی ، پوریا رفیعی ، امیر امیری مهر، سیامک قهرمانی

کامل

روز

سال

۲۰۱۱

۳۳

میلادی

The 3rd National Conference on CFD Applications in Chemical Industries

Iran

CFD simulation of bed expansion for gas–solid tapered fluidized beds

S. Moradi – Mahboubeh Jafarkhani

کامل

سال

۲۰۱۱

۳۴

میلادی

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL INNOVATION 2011 (ICCI 2011)

مالزی

Computer simulation of the laminar flow of a non-Newtonian fluid in the process by the finite volume method and experimental comparison

Sadegh Moradi, M. H. N. Famili

کامل

سال

۲۰۱۱

۳۵

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی حذف کلروفرم ازمخلوط آب / کلروفرم با استفاده اتراوش تبخیری با استفاده از تکنیک

محمد مدملی، سید محمد جواد توسلی، سید ابوالفضل میرامینی، صادق مرادی

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۳۶

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب دارویی توسط غشای الیاف توخالی

صادق مرادی سید محمد جواد توسلی

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۳۷

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی حذف کافئین از یک محلول آبی با استفاده از غشای الیاف تو خالی با استفاده از حلال درشرایط بحرانی

صادق مرادی ، الهام عبدالهی مقدم، ناهید سلیمی، فائزه مهدویان

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۳۸

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی تاثیر شدت جریان گاز و جاذب برمیزان جداسازیSO2از مخلوط Air/CO2در تماس دهنده های غشائی الیاف توخالی

مسعود صیقلی، صادق مرادی ، محمود سلیمی ، اعظم مرجانی

کامل

ایران

ایران

۳۹

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

بررسی مدل های سرعت درسمت پوسته تماس دهنده های غشائی الیاف توخالی به کمک CFD

صادق مرادی،مسعود صیقلی -ابراهیم احمدی ، ، محمود سلیمی

کامل

سال

۲۰۱۲

۴۰

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی جذب ۲CO از مخلوط گازی توسط آلکانول آمین در غشاء الیاف تو خالی

صادق مرادی – سید محمد رضا رضوی، سید ضیاءالدین مهدوی، سعید مجرایی

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۴۱

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه سازی حذف ۲CO از آب توسط غشاء الیاف توخالی درفرآیند استخراج مایع-مایع

صادق مرادی ، ناهید سلیمی ،محمدرضا رضوی، الهام عبدالهی مقدم و فائزه مهدویان

کامل

ایران

ایران

۴۲

میلادی

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

ایران

شبیه¬سازی جدایش استون از آب به وسیله¬ی یک سیال فوق بحرانی در غشای الیاف تو¬خالی

سید ابوالفضل میر امینی ، صادق مرادی ، سید محمد جواد توسلی ، محمد مدملی

کامل

سال

۲۰۱۲

۴۳

میلادی

ISPST2012

ایران

Simulation of water removal from water / ethanol using pervaporation method by dense polyamide membrane

Mohamad mohamadi , Sadegh moradi, Azam marjani , Mahmood salimi

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۴۴

میلادی

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

ایران

ساخت و شبیه سازی غشاء کامپوزیتی پلی آمید نانو لوله کربنی به منظور جداسازی آب اتانول به روش تراوش تبخیری

محمد محمدی، صادق مرادی ، محمود سلیمی، اعظم مرجانی، احسان آقاجری

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۴۵

میلادی

ISPST2012

ایران

Polymeric Nanocomposites for Microwave Absorption Applications

Ehsan Aghajari , Sadegh Morady, Mohammad Hossein Navid Famili , Mohammad Mohammadi

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

۴۶

میلادی

ISPST2012

ایران

Polymeric Composites for Electromagnetic Interference (EMI) Shielding Applications

Ehsan Aghajari , Sadegh Morady, Mohammad Hossein Navid Famili , Mohammad Mohammadi

کامل

روز

سال

۲۰۱۲

.

مقالات مستخرج از رساله دکتری

ردیف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشریه و ناشر

کشور

صفحات

مشخصات

تاریخ انتشار

(ماه ـ سال)

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

سال چندم

شماره

۱

A Fast and Economica/b/pp dir=”RTL” align=”center”/b
p dir=”LTR” align=”center” b/p/bbl Method for Producing of Self-wipe Twin-screw

Extruder Modules

انگلیسی

The Open Mechanical Engineering Journal,

۴

۲۰۰۸

M.H.N. Famili and S. Moradi

۲

Chemorheological Analyses of a Reaction Injection Moulding Polyurethane Formulation

انگلیسی

Iranian Polymer Journal

۱۱

۱۲

۱۵

۲۰۰۶

Hamed Haddadi1, Mohammad H, Navid Famili1, Ehssan Nazokdast

Sadegh Moradi1

۳

Gas Permeation Properties of Polyvinylchloride/Polyethyleneglycol Blend Membranes

انگلیسی

Journal of Applied Polymer Science

۶

۱۱۰

۲۰۰۸

M. Sadeghi, M. Pourafshari Chenar, M. Rahimian, S. Moradi, A. H. Saeedi Dehaghani

.

۴

Simulation of a Rotating Conical Die for Producing of Multilayer blown Films

انگلیسی

PPS – 25

۱

۲۰۰۹

S. Moradi, M. H. N. Famili and M.Ebrahimi

۵

Producing of Self Wipe Twin Screw Extruder Modules with manual lathe machine

انگلیسی

PPS – 25

۱

۲۰۰۹

S. Moradi, M. H. N. Famili and M.Ebrahimi

۶

CO2/CH4 SEPARATION PROPERTIES OF POLYVINYLCHLORIDE -POLYETHYLENEGLYCOLE BLEND MEMBRANE

انگلیسی

۹th Annual UNESCO/IUPAC

آفریقای جنوبی

۱

۲۰۰۶

M. Sadeghi, H. Moaddel, S. Moradi, M. Rahimian

۷

طراحی قالب چرخشی برای تولید فیلم چند لایه

فارسی

کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

۱۳۸۶

صادق مرادی و محمد حسین نوید فامیلی

۸

مطالعه و بررسی عبور گاز از غشا مرکب پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن گلایکول

فارسی

کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

۸

۱۳۸۵

مرتضی صادقی ، همایون معدل ، صادق مرادی ، سید مصطفی رحیمیان

۹

A fast and low cost method for producing of self wipe twin screw extruder modules

انگلیسی

۲Th Tehran international congress on manufacturing Engineering

۲۰۰۷

S. moradi and M. H. N. Famili

.

اختراع و اکتشاف ثبت شده

ردیف

نام و موضوع اختراع یا اکتشاف

محل انجام اختراع یا اکتشاف

محل ثبت

تاریخ ثبت

اسامی همکاران بترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

سمت در ارتباط با فعالیت

داخل کشور

خارج کشور (نام کشور)

۱

ساخت قالب مخروطی چرخشی برای تولید فیلم سه لایه

دانشگاه

۱۳۸۵

صادق مرادی و محمد حسین نوید فامیلی

مجری

۲

ساخت پیچ خود پاک کن با استفاده از تهیه یک نوع تیغچه خاص

دانشگاه

۱۳۸۵

صادق مرادی و محمد حسین نوید فامیلی

مجری

۳

ساخت گیربکس مدولار برای دستگاههای تزریق و اکستروژن مواد پلیمری

دانشگاه

۱۳۸۵

صادق مرادی، محمد حسین نوید فامیلی و دانشگاه تربیت مدرس

مجری

۴

ساخت سیستم تولید فیلم دمشی چند لایه با استفاده از اکسترودر دوپیچه

دانشگاه

۱۳۸۵

صادق مرادی، محمد حسین نوید فامیلی و دانشگاه تربیت مدرس

مجری

۵

ساخت گیربکس و اکسترودر بصورت یکپارچه

دانشگاه

۱۳۸۵

صادق مرادی، محمد حسین نوید فامیلی و دانشگاه تربیت مدرس

مجری

۶

ساخت مخلوط کن دوپیچه آزمایشگاهی غیر همسو گرد مقاوم در برابر خوردگی

دانشگاه

۱۳۸۷

محمد حسین نوید فامیلی, محمد رضا کلائی, حسین مهدوی و صادق مرادی

مجری