زوار پلی کربنات برای اتصال دو شیشه ۱۰ میلیمتر در حالت ۹۰ درجه


زوار پلی کربنات برای اتصال دو شیشه ۱۰ میلیمتر در حالت ۹۰ درجه

زوار پلی کربنات برای اتصال دو شیشه ۱۰ میلیمتر در حالت ۹۰ درجه