استاندارد پلاستیک داخلی سری دهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری دهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa46

۷۰۸۸

پلاستیکها-مواد قالبگیری گرماسخت روش آزمون تعیین میزان درهم رفتگی

Parsa46

۷۰۸۹

پلاستیکها-تعیین چگالی ظاهری مواد قالبگیری که نمی تواننداز یک قیف مشخص جاری شوند

Parsa46

۷۰۹۰

تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی قسمت سوم:روش پیکنومتر گازی

Parsa46

۷۰۹۳

پلاستیکها-لوله های پلی بوتن-ویژگی هاوروش های آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa47

۷۰۹۴

پلاستیکها-لوله های اکریلونیتریل-بوتادین استیرن یا اکریلونیتریل-استیرن اکریل استر ویژگی ها و روشهای ازمون

Parsa47

۷۰۹۵

پلاستیکها-رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین جمع شدگی حجم کل

Parsa47

۷۰۹۶

پلاستیکها- رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین میزان کلر کل

Parsa47

۷۰۹۷

پلاستیکها- رزین های پلی استر غیر اشباع و تعیین واکنش پذیری در دمای ۸۰ درجه سلسیوس

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa48

۷۱۸۵

پلیمرها-راهنمای آنالیز و شناسایی

Parsa48

۷۲۴۲

پلاستیکها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی-روشهای ازمون

Parsa48

۷۱۰۸

پلاستیکها-جداسازی رزین های فنلی به روش کروماتوگرافی مایع

Parsa48

۷۱۷۴

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-مواد اولیه مورد مصرف-ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa49

۱-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری ابعاد-روش آزمون

Parsa49

۲-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری مقدار دوده-روش آزمون

Parsa49

۳-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی-اندازه گیری بازگشت حرارتی-روش آزمون

Parsa49

۴-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa50

۵-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیکهای گرمانرم-روش ازمون

Parsa50

۶-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-بررسی چگونگی پراکنش دوده-روش آزمون

Parsa50

۷۲۴۳

پلاستیکها-لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگیها و روشهای آزمون

Parsa50

۷۲۴۴

پلاستیکها-آزمون های آتش-منابع اشتعال استاندارد

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

پلیمرهایی که در ساخت فوم استفاده می شوند به طور کلی به دو دسته گرما نرم و گرما سخت تقسیم می شوند و نحوه تولید آنها متفاوت است.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس بیست هفتم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

استاندارد پلاستیک Astm سری نهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (استاندارد مواد و قطعات ساخته شده) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.