استاندارد پلاستیک داخلی سری دهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری دهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa46

۷۰۸۸

پلاستیکها-مواد قالبگیری گرماسخت روش آزمون تعیین میزان درهم رفتگی

Parsa46

۷۰۸۹

پلاستیکها-تعیین چگالی ظاهری مواد قالبگیری که نمی تواننداز یک قیف مشخص جاری شوند

Parsa46

۷۰۹۰

تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی قسمت سوم:روش پیکنومتر گازی

Parsa46

۷۰۹۳

پلاستیکها-لوله های پلی بوتن-ویژگی هاوروش های آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa47

۷۰۹۴

پلاستیکها-لوله های اکریلونیتریل-بوتادین استیرن یا اکریلونیتریل-استیرن اکریل استر ویژگی ها و روشهای ازمون

Parsa47

۷۰۹۵

پلاستیکها-رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین جمع شدگی حجم کل

Parsa47

۷۰۹۶

پلاستیکها- رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین میزان کلر کل

Parsa47

۷۰۹۷

پلاستیکها- رزین های پلی استر غیر اشباع و تعیین واکنش پذیری در دمای ۸۰ درجه سلسیوس

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa48

۷۱۸۵

پلیمرها-راهنمای آنالیز و شناسایی

Parsa48

۷۲۴۲

پلاستیکها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی-روشهای ازمون

Parsa48

۷۱۰۸

پلاستیکها-جداسازی رزین های فنلی به روش کروماتوگرافی مایع

Parsa48

۷۱۷۴

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-مواد اولیه مورد مصرف-ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa49

۱-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری ابعاد-روش آزمون

Parsa49

۲-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری مقدار دوده-روش آزمون

Parsa49

۳-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی-اندازه گیری بازگشت حرارتی-روش آزمون

Parsa49

۴-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa50

۵-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیکهای گرمانرم-روش ازمون

Parsa50

۶-۷۱۷۵

پلاستیکها-لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی-بررسی چگونگی پراکنش دوده-روش آزمون

Parsa50

۷۲۴۳

پلاستیکها-لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگیها و روشهای آزمون

Parsa50

۷۲۴۴

پلاستیکها-آزمون های آتش-منابع اشتعال استاندارد

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

استاندارد پلاستیک Astm سری دوازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.

آبکاری پلاستیک ها صنعتی نو محسوب می گردد. از روشهایی که امروز برای آبکاری قطعات پلاستیکی استفاده می شود می توان به دو روش الکترولیتی و الکترولس اشاره کرد.

برای دانلود جزوه آموزشی (بررسی معادلات حالت) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (معرفی نرم افزار های مهندسی شیمی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.