استاندارد پلاستیک Astm سری دو

استاندارد پلاستیک Astm سری دو مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM6

D 1525

Test Method for Vicat Softening Temperature of Plastics

ASTM6

D 1562

Specification for Cellulose Acetate Propionate Molding and Extrusion Compounds

ASTM6

D 1593

Specification for Nonrigid Vinyl Chloride Plastic Film and Sheeting

ASTM6

D 1600

Terminology for Abbreviated Terms Relating to Plastics

ASTM6

D 1601

Test Method for Dilute Solution Viscosity of Ethylene Polymers

ASTM6

D 1603

Test Method for Carbon Black In Olefin Plastics

ASTM6

D 1621

Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics

ASTM6

D 1622

Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics

ASTM6

D 1623

Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Rigid Cellular Plastics

ASTM6

D 1636

Specification for Allyl Molding Compounds

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM7

D 1667

Specification for Flexible Cellular Materials\MVinyl Chloride Polymers and Copolymers
(Closed-Cell Foam)

ASTM7

D 1693

Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics

ASTM7

D 1708

Test Method for Tensile Properties of Plastics By Use of Microtensile Specimens

ASTM7

D 2463

Test Method for Drop Impact Resistance of Blow-Molded Thermoplastic Containers

ASTM7

D 1709

Test Methods for Impact Resistance of Plastic Film by the Free-Falling Dart Method

ASTM7

D 1710

Specification for Extruded and Compression Molded Polytetrafluoroethylene (PTFE) Rod and
Heavy Walled Tubing

ASTM7

D 1712

Practice for Resistance of Plastics to Sulfide Staining

ASTM7

D 1746

Test Method for Transparency of Plastic Sheeting

ASTM7

D 1755

Specification for Poly(Vinyl Chloride) Resins

ASTM7

D 1763

Specification for Epoxy Resins

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM8

D 1784

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl
Chloride) (CPVC) Compounds

ASTM8

D 1786

Specification for Toluene Diisocyanate

ASTM8

D 1790

Test Method for Brittleness Temperature of Plastic Sheeting by Impact

ASTM8

D 1822

Test Method for Tensile-Impact Energy to Break Plastics and Electrical Insulating
Materials

ASTM8

D 1823

Test Method for Apparent Viscosity of Plastisols and Organosols at High Shear Rates by
Extrusion Viscometer

ASTM8

D 1894

Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and
Sheeting

ASTM8

D 1895

Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of Plastic Materials

ASTM8

D 1896

Practice for Transfer Molding Test Specimens of Thermosetting Compounds

ASTM8

D 1921

Test Methods for Particle Size (Sieve Analysis) of Plastic Materials

ASTM8

D 1922

Test Method for Propagation Tear Resistance of Plastic Film and Thin Sheeting by Pendulum
Method

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM9

D 1929

Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics

ASTM9

D 1938

Test Method for Tear-Propagation Resistance (Trouser Tear) of Plastic Film and Thin
Sheeting by a Single-Tear Method

ASTM9

D 1972

Practice for Generic Marking of Plastic Products

ASTM9

D 1996

Test Method for Determination of Phenolic Antioxidants and Erucamide Slip Additives in Low
Density Polyethylene Using Liquid Chromatography (LC)

ASTM9

D 1998

Specification for Polyethylene Upright Storage Tanks

ASTM9

D 2103

Specification for Polyethylene Film and Sheeting

ASTM9

D 2115

Practice for Oven Heat Stability of Poly(Vinyl Chloride) Compositions

ASTM9

D 2116

Specification for FEP-Fluorocarbon Molding and Extrusion Materials

ASTM9

D 2124

Test Method for Analysis of Components in Poly(Vinyl Chloride) Compounds Using an Infrared
Spectrophotometric Technique

ASTM9

D 2126

Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and Humid Aging

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM10

D 2151

Practice for Staining of Poly(Vinyl Chloride) Compositions by Rubber Compounding
Ingredients

ASTM10

D 2222

Test Method for Methanol Extract of Vinyl Chloride Resins

ASTM10

D 2238

Test Methods for Absorbance of Polyethylene Due to Methyl Groups at 1378 cm

ASTM10

D 2287

Specification for Nonrigid Vinyl Chloride Polymer and Copolymer Molding and Extrusion
Compounds

ASTM10

D 2288

Test Method for Weight Loss of Plasticizers on Heating

ASTM10

D 2291

Practice for Fabrication of Ring Test Specimens for Glass-Resin Composites

ASTM10

D 2343

Test Method for Tensile Properties of Glass Fiber Strands, Yarns, and Rovings Used in
Reinforced Plastics

ASTM10

D 2383

Practice for Testing Plasticizer Compatibility in Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds
Under Humid Conditions

ASTM10

D 2396

Test Methods for Powder-Mix Time of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Resins Using a Torque
Rheometer

ASTM10

D 2457

Test Method for Specular Gloss of Plastic Films and Solid Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس شانزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

به منظور کا هش تحرک سیالات و دانسیته مواد و استحکام بهتر با تزریق یک فاز گازی در آنها فوم های پلیمری می سازند که در صنایع گوناگون به کار می رود.

این کتاب شامل بخش های: تعریف ها و اصول، استاتیک سیالات و کاربرد آن ها، پدیده های جریانی سیال، معادلات پایه جریان سیال است.

پلی آمید یکی از پلاستیکهای مهندسی با ویژگیهای منحصر بفرد از جهت استحکام و چغرمگی می باشد. افزودن الیاف شیشه به پلی آمید باعث افزایش خواص استحکامی و مقاومت حرارتی و سایشی آن می گردد.