استاندارد پلاستیک Astm سری دو

استاندارد پلاستیک Astm سری دو مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM6

D 1525

Test Method for Vicat Softening Temperature of Plastics

ASTM6

D 1562

Specification for Cellulose Acetate Propionate Molding and Extrusion Compounds

ASTM6

D 1593

Specification for Nonrigid Vinyl Chloride Plastic Film and Sheeting

ASTM6

D 1600

Terminology for Abbreviated Terms Relating to Plastics

ASTM6

D 1601

Test Method for Dilute Solution Viscosity of Ethylene Polymers

ASTM6

D 1603

Test Method for Carbon Black In Olefin Plastics

ASTM6

D 1621

Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics

ASTM6

D 1622

Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics

ASTM6

D 1623

Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Rigid Cellular Plastics

ASTM6

D 1636

Specification for Allyl Molding Compounds

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM7

D 1667

Specification for Flexible Cellular Materials\MVinyl Chloride Polymers and Copolymers
(Closed-Cell Foam)

ASTM7

D 1693

Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics

ASTM7

D 1708

Test Method for Tensile Properties of Plastics By Use of Microtensile Specimens

ASTM7

D 2463

Test Method for Drop Impact Resistance of Blow-Molded Thermoplastic Containers

ASTM7

D 1709

Test Methods for Impact Resistance of Plastic Film by the Free-Falling Dart Method

ASTM7

D 1710

Specification for Extruded and Compression Molded Polytetrafluoroethylene (PTFE) Rod and
Heavy Walled Tubing

ASTM7

D 1712

Practice for Resistance of Plastics to Sulfide Staining

ASTM7

D 1746

Test Method for Transparency of Plastic Sheeting

ASTM7

D 1755

Specification for Poly(Vinyl Chloride) Resins

ASTM7

D 1763

Specification for Epoxy Resins

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM8

D 1784

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl
Chloride) (CPVC) Compounds

ASTM8

D 1786

Specification for Toluene Diisocyanate

ASTM8

D 1790

Test Method for Brittleness Temperature of Plastic Sheeting by Impact

ASTM8

D 1822

Test Method for Tensile-Impact Energy to Break Plastics and Electrical Insulating
Materials

ASTM8

D 1823

Test Method for Apparent Viscosity of Plastisols and Organosols at High Shear Rates by
Extrusion Viscometer

ASTM8

D 1894

Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and
Sheeting

ASTM8

D 1895

Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of Plastic Materials

ASTM8

D 1896

Practice for Transfer Molding Test Specimens of Thermosetting Compounds

ASTM8

D 1921

Test Methods for Particle Size (Sieve Analysis) of Plastic Materials

ASTM8

D 1922

Test Method for Propagation Tear Resistance of Plastic Film and Thin Sheeting by Pendulum
Method

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM9

D 1929

Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics

ASTM9

D 1938

Test Method for Tear-Propagation Resistance (Trouser Tear) of Plastic Film and Thin
Sheeting by a Single-Tear Method

ASTM9

D 1972

Practice for Generic Marking of Plastic Products

ASTM9

D 1996

Test Method for Determination of Phenolic Antioxidants and Erucamide Slip Additives in Low
Density Polyethylene Using Liquid Chromatography (LC)

ASTM9

D 1998

Specification for Polyethylene Upright Storage Tanks

ASTM9

D 2103

Specification for Polyethylene Film and Sheeting

ASTM9

D 2115

Practice for Oven Heat Stability of Poly(Vinyl Chloride) Compositions

ASTM9

D 2116

Specification for FEP-Fluorocarbon Molding and Extrusion Materials

ASTM9

D 2124

Test Method for Analysis of Components in Poly(Vinyl Chloride) Compounds Using an Infrared
Spectrophotometric Technique

ASTM9

D 2126

Test Method for Response of Rigid Cellular Plastics to Thermal and Humid Aging

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM10

D 2151

Practice for Staining of Poly(Vinyl Chloride) Compositions by Rubber Compounding
Ingredients

ASTM10

D 2222

Test Method for Methanol Extract of Vinyl Chloride Resins

ASTM10

D 2238

Test Methods for Absorbance of Polyethylene Due to Methyl Groups at 1378 cm

ASTM10

D 2287

Specification for Nonrigid Vinyl Chloride Polymer and Copolymer Molding and Extrusion
Compounds

ASTM10

D 2288

Test Method for Weight Loss of Plasticizers on Heating

ASTM10

D 2291

Practice for Fabrication of Ring Test Specimens for Glass-Resin Composites

ASTM10

D 2343

Test Method for Tensile Properties of Glass Fiber Strands, Yarns, and Rovings Used in
Reinforced Plastics

ASTM10

D 2383

Practice for Testing Plasticizer Compatibility in Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds
Under Humid Conditions

ASTM10

D 2396

Test Methods for Powder-Mix Time of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Resins Using a Torque
Rheometer

ASTM10

D 2457

Test Method for Specular Gloss of Plastic Films and Solid Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

استاندارد پلاستیک داخلی سری دهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (بازرسی فنی و تست های مخرب) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اندازه گیری ارتفاع سیال) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

متأسفانه برخی از تولیدکنندگان با کاستن از وزن مس لازم در سیم و کابل و افزودن به قطر عایق یا غلاف سبب می شوند وزن محصول مناسب به نظر برسد اما این محصول قابلیت استفاده برای مورد طراحی شده را نخواهد داشت و در صورت استفاده سبب بروز آتش سوزی و یا مشکلات دیگر می شود.