ابر استاندارد مخصوص ماسک بصورت برش خورده


ابر استاندارد مخصوص ماسک بصورت برش خورده

ابر داخل ماسک های صنعتی. عرض قطعه ۱ سانت، طول قطعه ۹ سانت و تراکم ۴۰ کیلو