سیم مغزی آنتن ماهواره روکش شده


سیم مغزی آنتن ماهواره روکش شده

سیم مغزی آنتن ماهواره روکش شده با ویژگی سیم برنجی نمره ۱ روکش شده به ۱۲ و ۱۶ میلیمتر جهت آنتن های ماهواره و آنتن تلوزیون تولید شرکت پارسا پلاستیک نوین است.