بسط پلاستیکی – سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک


بسط پلاستیکی – سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک

بسط پلاستیکی – ۲ سیم مفتول روکش دهی شده توسط پلاسیتک برای بسته بندی، دستگاههای اتومات تولید ماسک صنعتی و… به رنگ بژ – فاصله ۲ سیم  با هم ۵ میلیمتر می باشد