استاندارد پلاستیک داخلی سری پنجم

استاندارد پلاستیک داخلی سری پنجم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa21

۲۵۷۳

استاندارد روش آزمون حد قابل قبول یون آمونیم در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa21

۲-۲۵۷۳

استاندارد روش آزمون حد قابل قبول یون آمونیم در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa21

۲۵۷۴

استاندارد روش آزمون حد قابل قبول و تعیین میزان مواد اکسیدشونده در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa21

۲-۲۵۷۴

استاندارد روش آزمون حد قابل قبول و تعیین میزان مواد اکسیدشونده در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa22

۲۸۰۹

پوشش نچسب ظروف ـ ویژگیها و روشهای آزمون

Parsa22

۲۵۷۵

استاندارد روش آزمون حدقابل قبول یون کلر در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa22

۲-۲۵۷۵

استاندارد روش آزمون حدقابل قبول یون کلر در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa22

۲۷۹۱

استاندارد روش آزمون حدقابل قبول فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتری ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa23

۲۸۹۱

روش آزمون حد قابل قبول یون سولفات در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa23

۲۹۱۵

تعیین وزن مخصوص ظاهری رزین فشرده شده هموپلی مرو کوپلی مر پلی وینیل کلرید ( پی ـ وی ـ سی )

Parsa23

۲۷۹۳

استاندارد روش آزمون حد قابل قبول یونهای فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

Parsa23

۲-۲۷۹۳

استاندارد روش آزمون حد قابل قبول یونهای فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa24

۲۹۳۶

روش تعیین سرعت عبور بخار آب از انواع سلوفان

Parsa24

۲-۲۹۳۶

روش تعیین سرعت عبور بخار آب از انواع سلوفان

Parsa24

۲۹۷۲

گونی‏های پلاستیکی پلی‏اولیفین ویژگیها و روشهای آزمون

Parsa24

۲-۲۹۷۲

گونی‏های پلاستیکی پلی‏اولیفین ویژگیها و روشهای آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa25

۲۹۱۶

اندازه‏گیری مواد فرار ( شامل آب ) پودر رزین‏های هموپلی‏مر و کوپلی مروینیل کلرید ( پی ـ وی ـ سی )

Parsa25

۲۹۸۶

مواد واشرهای چوب پنبه لاستیکی ـ ویژگیها

Parsa25

۲-۲۹۸۶

مواد واشرهای چوب پنبه لاستیکی ـ ویژگیها

Parsa25

۳۰۲۵

روش آزمون مقدار قلع در ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی و تعیین حد مجاز آن

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

Articles Simple tips to Resolve Dated Physical Slots Tips Play Bonanza Slot United kingdom The benefit Purchase Solution Ideal Online casino games Discover ten Sweet Bonanza 100 % free Twist rounds and you can a payout away from dos to help you 80 times. Like, the thought of a multiplier personal to have free slots […]

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سیزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

To convert in between football, you merely down the league label fall-straight back meal and pick out of the one essential. We’lso are pulling the rate far from a straight offer, in order to something brings up-to-date inside the genuine-time regarding the our personal end. Meaning your wear’t have to worry about some type of […]

Because the nature of married women will be glued to them physically and spiritually. Most single ladies are suffering from the marine attack. Carrying or holding a baby in your dream could be God’s promises for you. However, to carry a baby indicate a strong bond established with that child. In my dream career, the […]