استاندارد پلاستیک Astm سری سه

استاندارد پلاستیک Astm سری سوم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM11

D 2471

Test Method for Gel Time and Peak Exothermic Temperature of Reacting Thermosetting
Resins

ASTM11

D 2538

Practice for Fusion of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds Using a Torque Rheometer

ASTM11

D 2561

Test Method for Environmental Stress-Crack Resistance of Blow-Molded Polyethylene
Containers

ASTM11

D 2562

Practice for Classifying Visual Defects in Parts Molded from Reinforced Thermosetting
Plastics

ASTM11

D 2563

Practice for Classifying Visual Defects in Glass-Reinforced Plastic Laminate Parts

ASTM11

D 2565

Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics Intended for Outdoor Applications

ASTM11

D 2578

Test Method for Wetting Tension of Polyethylene and Polypropylene Films

ASTM11

D 2581

Classification System for Polybutylene (PB) Plastics Molding and Extrusion Materials

ASTM11

D 2582

Test Method for Puncture-Propagation Tear Resistance of Plastic Film and Thin Sheeting

ASTM11

D 2583

Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Means of a Barcol Impressor

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM12

D 2584

Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins

ASTM12

D 2647

Specification for Crosslinkable Ethylene Plastics

ASTM12

D 2659

Test Method for Column Crush Properties of Blown Thermoplastic Containers

ASTM12

D 2673

Specification for Oriented Polypropylene Film

ASTM12

D 2684

Test Method for Permeability of Thermoplastic Containers to Packaged Reagents or
Proprietary Products

ASTM12

D 2732

Test Method for Unrestrained Linear Thermal Shrinkage of Plastic Film and Sheeting

ASTM12

D 2734

Test Methods for Void Content of Reinforced Plastics

ASTM12

D 2741

Test Method for Susceptibility of Polyethylene Bottles to Soot Accumulation

ASTM12

D 2765

Test Methods for Determination of Gel Content and Swell Ratio of Crosslinked Ethylene
Plastics

ASTM12

D 2838

Test Method for Shrink Tension and Orientation Release Stress of Plastic Film and Thin
Sheeting

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM13

D 2839

Practice for Use of a Melt Index Strand for Determining Density of Polyethylene

ASTM13

D 2842

Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics

ASTM13

D 2843

Test Method for Density of Smoke from the Burning or Decomposition of Plastics

ASTM13

D 2856

Test Method for Open-Cell Content of Rigid Cellular Plastics by the Air Pycnometer

ASTM13

D 2857

Practice for Dilute Solution Viscosity of Polymers

ASTM13

D 2863

Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-Like
Combustion of Plastics (Oxygen Index)

ASTM13

D 2911

Specification for Dimensions and Tolerances for Plastic Bottles

ASTM13

D 2923

Test Method for Rigidity of Polyolefin Film and Sheeting

ASTM13

D 2951

Test Method for Resistance of Types III and IV Polyethylene Plastics to Thermal
Stress-Cracking

ASTM13

D 2990

Test Methods for Tensile, Compressive, and Flexural Creep and Creep-Rupture of Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM14

D 3012

Test Method for Thermal-Oxidative Stability of Polypropylene Using a Specimen Rotator
Within an Oven

ASTM14

D 3013

Specification for Epoxy Molding Compounds

ASTM14

D 3014

Test Method for Flame Height, Time of Burning, and Loss of Mass of Rigid Thermoset Cellular
Plastics in a Vertical Position

ASTM14

D 3016

Practice for Use of Liquid Exclusion Chromatography Terms and Relationships

ASTM14

D 3030

Test Method for Volatile Matter (Including Water) of Vinyl Chloride Resins

ASTM14

D 3045

Practice for Heat Aging of Plastics Without Load

ASTM14

D 3123

Test Method for Spiral Flow of Low-Pressure Thermosetting Molding Compounds

ASTM14

D 3124

Test Method for Vinylidene Unsaturation in Polyethylene by Infrared Spectrophotometry

ASTM14

D 3159

Specification for Modified ETFE-Fluoropolymer Molding and Extrusion Materials

ASTM14

D 3222

Specification for Unmodified Poly(Vinylidene Fluoride) (PVDF) Molding Extrusion and Coating
Materials

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM15

D 3275

Classification for E-CTFE-Fluoroplastic Molding, Extrusion, and Coating Materials

ASTM15

D 3291

Practice for Compatibility of Plasticizers in Poly(Vinyl Chloride) Plastics Under
Compression

ASTM15

D 3294

Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Molded Sheet and Molded Basic
Shapes

ASTM15

D 3295

Specification for PTFE Tubing, Miniature Beading and Spiral Cut Tubing

ASTM15

D 3296

Specification for FEP-Fluorocarbon Tube

ASTM15

D 3307

Specification for Perfluoroalkoxy (PFA)-Fluorocarbon Resin Molding and Extrusion
Materials

ASTM15

D 3308

Specification for PTFE Resin Skived Tape

ASTM15

D 3350

Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM15

D 3354

Test Method for Blocking Load of Plastic Film by the Parallel Plate Method

ASTM15

D 3364

Test Method for Flow Rates for Poly(Vinyl Chloride) with Molecular Structural
Implications

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

پلی متیل متاکریلات در شعله می سوزد و بعد از حذف شعله همچنان به سوختن ادامه می دهد. بوی سوختن آن شیرین و محرک زا است.

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با شیر ایمنی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول اساسی توربین ۲) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سوم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.