استاندارد پلاستیک داخلی سری چهارم

استاندارد پلاستیک داخلی سری چهارم مجموعه ای از استانداردهای مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa16

۲۴۰۷

استاندارد ابعاد و فشار اسمی لوله‏های پلاستیکی از جنس پلی­وینیل­کلریدسخت

Parsa16

۲۴۰۸

پلاستیک ها ـ لوله های پلی وینیل کلرید سخت ویژگی ها و روش های آزمون

Parsa16

۲-۲۴۰۸

پلاستیک ها ـ لوله های پلی وینیل کلرید سخت ویژگی ها و روش های آزمون

Parsa16

۲۴۱۲

استاندارد روش اندازه‏گیری ابعاد لوله‏های پلاستیکی

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa17

۲۴۱۱

استاندارد مقاومت لوله‏های سخت پلاستیکی از جنس پل­وینیل­کلرید در مقابل مواد شیمیائی

Parsa17

۲-۲۴۱۱

استاندارد مقاومت لوله‏های سخت پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید در مقابل مواد شیمیائی

Parsa17

۲۴۲۷

دمپایی – دمپایی پلاستیکی غیرفوم –ویژگی ها و روشهای آزمون

Parsa17

۲۴۲۹

ویژگیهای بارپذیری ابر نرم پلی اورتان

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa18

۲۴۳۰

پلاستیک های اسفنجی سخت – خواص کششی

Parsa18

۲۴۳۱

استاندارد تعیین مقاومت برشی پلاستیکهای اسفنجی سخت

Parsa18

۲۴۳۲

پلاستیک های اسفنجی سخت – خواص خمشیقسمت اول: روش آزمون خمش

Parsa18

۲-۲۴۳۲

پلاستیک های اسفنجی سخت – خواص خمشیقسمت دوم: تعیین خواص

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa19

۲۴۳۳

استاندارد روش اندازه گیری ابعاد آزمونه های محصولات اسفنجی نرم

Parsa19

۲۴۳۴

استاندارد تعیین وزن مخصوص ظاهری محصولات اسفنجی از نوع نرم

Parsa19

۲۴۷۱

استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون ظروف پلاستیکی محلولهای تزریقی

Parsa19

۲۵۰۲

استاندارد ویژگی مواد قالبگیری اوره فرم آلدئید

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa20

۲۵۰۳

استاندارد مواد قالبگیری فنل فرم آلدئید

Parsa20

۲۵۰۵

استاندارد روش تعیین مقدار مواد فرار در مواد قالب گیری آمینو پلاستیک

Parsa20

۲۵۷۲

روش آماده سازی نمونه و تهیه مایع آزمون استخراجی جهت آزمون پلاستیک‏های مورد مصرف در پزشکی

Parsa20

۲-۲۵۷۲

روش آماده سازی نمونه و تهیه مایع آزمون استخراجی جهت آزمون پلاستیک‏های مورد مصرف در پزشکی

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با فرآیند های پلیمری – جلسه چهارم: الیاف ریسی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با فرآیند های پلیمری – جلسه یازدهم: Rotational Molding 2) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سی ام) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اشنایی عمومی با تاسیسات فنی گاز رسانی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.