استاندارد پلاستیک Astm سری چهارم

استاندارد پلاستیک Astm سری چهارم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM16

D 3367

Test Method for Plasticizer Sorption of Poly(Vinyl Chloride) Resins Under Applied
Centrifugal Force

ASTM16

D 3368

Specification for FEP-Fluorocarbon Sheet and Film

ASTM16

D 3369

Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Cast Film

ASTM16

D 3417

Test Method for Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential
Scanning Calorimetry (DSC)

ASTM16

D 3418

Test Method for Transition Temperatures of Polymers By Differential Scanning
Calorimetry

ASTM16

D 3419

Practice for In-Line Screw-Injection Molding Test Specimens From Thermosetting
Compounds

ASTM16

D 3420

Test Method for Pendulum Impact Resistance of Plastic Film

ASTM16

D 3453

Specification for Flexible Cellular Materials\MUrethane for Furniture and Automotive
Cushioning, Bedding, and Similar Applications

ASTM16

D 3465

Test Method for Purity of Monomeric Plasticizers by Gas Chromatography

ASTM16

D 3489

Test Methods for Rubber\MMicrocellular Urethane

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM17

D 3574

Test Methods for Flexible Cellular Materials\MSlab, Bonded, and Molded Urethane Foams

ASTM17

D 3575

Test Methods for Flexible Cellular Materials Made From Olefin Polymers

ASTM17

D 3576

Test Method for Cell Size of Rigid Cellular Plastics

ASTM17

D 3591

Test Method for Determining Logarithmic Viscosity Number of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) in
Formulated Compounds

ASTM17

D 3594

Test Method for Copolymerized Ethyl Acrylate In Ethylene-Ethyl Acrylate Copolymers

ASTM17

D 3595

Specification for Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE) Extruded Plastic Sheet and Film

ASTM17

D 3596

Practice for Determination of Gels (Fisheyes) In General-Purpose Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Resins

ASTM17

D 3641

Practice for Injection Molding Test Specimens of Thermoplastic Molding and Extrusion
Materials

ASTM17

D 3647

Practice for Classifying Reinforced Plastic Pultruded Shapes According to Composition

ASTM17

D 3675

Test Method for Surface Flammability of Flexible Cellular Materials Using A Radiant Heat
Energy Source

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM18

D 3676

Specification for Rubber Cellular Cushion Used for Carpet or Rug Underlay

ASTM18

D 3748

Practice for Evaluating High-Density Rigid Cellular Plastics

ASTM18

D 3749

Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Poly(Vinyl Chloride) Resins by Gas
Chromatographic Headspace Technique

ASTM18

D 3763

Test Method for High Speed Puncture Properties of Plastics Using Load and Displacement
Sensors

ASTM18

D 3768

Test Method for Microcellular Urethanes\MFlexural Recovery

ASTM18

D 3769

Test Method for Microcellular Urethanes\MHigh-Temperature Sag

ASTM18

D 3795

Test Method for Thermal Flow, Cure, and Behavior Properties of Pourable Thermosetting
Materials by Torque Rheometer

ASTM18

D 3801

Test Method for Measuring the Comparative Burning Characteristics of Solid Plastics in a
Vertical Position

ASTM18

D 3814

Guide for Locating Combustion Test Methods for Polymeric Materials

ASTM18

D 3826

Practice for Determining Degradation End Point in Degradable Polyethylene and Polypropylene
Using a Tensile Test

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM19

D 3835

Test Method for Determination of Properties of Polymeric Materials by Means of a Capillary
Rheometer

ASTM19

D 3846

Test Method for In-Plane Shear Strength of Reinforced Plastics

ASTM19

D 3851

Specification for Urethane Microcellular Shoe Soling Materials

ASTM19

D 3892

Practice for Packaging/Packing of Plastics

ASTM19

D 3895

Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning
Calorimetry

ASTM19

D 3914

Test Method for In-Plane Shear Strength of Pultruded Glass-Reinforced Plastic Rod

ASTM19

D 3915

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride)
(CPVC) Compounds for Plastic Pipe and Fittings Used in Pressure Applications

ASTM19

D 3916

Test Method for Tensile Properties of Pultruded Glass-Fiber-Reinforced Plastic Rod

ASTM19

D 3917

Specification for Dimensional Tolerance of Thermosetting Glass-Reinforced Plastic Pultruded
Shapes

ASTM19

D 3918

Terminology Relating to Reinforced Plastic Pultruded Products

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM20

D 3935

Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and Reinforced Material

ASTM20

D 3965

Specification for Rigid Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Materials for Pipe and
Fittings

ASTM20

D 3981

Specification for Polyethylene Films Made from Medium-Density Polyethylene for General Use
and Packaging Applications

ASTM20

D 4000

Classification System for Specifying Plastic Materials

ASTM20

D 4001

Test Method for Determination of Weight-Average Molecular Weight of Polymers By Light
Scattering

ASTM20

D 4020

Specification for Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene Molding and Extrusion
Materials

ASTM20

D 4065

Practice for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: Determination and Report of
Procedures

ASTM20

D 4066

Classification System for Nylon Injection and Extrusion Materials (PA)

ASTM20

D 4067

Classification System for Reinforced and Filled Poly(Phenylene Sulfide) (PPS) Injection
Molding and Extrusion Materials Using ASTM Methods

ASTM20

D 4092

Terminology for Plastics: Dynamic Mechanical Properties

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

پلاستیک‌ها جهت ساخت طیف وسیعی از محصولات مصرفی مانند ظروف آشامیدنی و غذایی، کیسه‌های زباله و مواد غذایی، اسباب بازی‌های کودکان و بطری‌های مختلف به کار می‌روند.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس بیست دوم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس پانزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اندازه گیری ارتفاع سیال) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.