استاندارد پلاستیک Astm سری چهارم

استاندارد پلاستیک Astm سری چهارم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM16

D 3367

Test Method for Plasticizer Sorption of Poly(Vinyl Chloride) Resins Under Applied
Centrifugal Force

ASTM16

D 3368

Specification for FEP-Fluorocarbon Sheet and Film

ASTM16

D 3369

Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Cast Film

ASTM16

D 3417

Test Method for Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential
Scanning Calorimetry (DSC)

ASTM16

D 3418

Test Method for Transition Temperatures of Polymers By Differential Scanning
Calorimetry

ASTM16

D 3419

Practice for In-Line Screw-Injection Molding Test Specimens From Thermosetting
Compounds

ASTM16

D 3420

Test Method for Pendulum Impact Resistance of Plastic Film

ASTM16

D 3453

Specification for Flexible Cellular Materials\MUrethane for Furniture and Automotive
Cushioning, Bedding, and Similar Applications

ASTM16

D 3465

Test Method for Purity of Monomeric Plasticizers by Gas Chromatography

ASTM16

D 3489

Test Methods for Rubber\MMicrocellular Urethane

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM17

D 3574

Test Methods for Flexible Cellular Materials\MSlab, Bonded, and Molded Urethane Foams

ASTM17

D 3575

Test Methods for Flexible Cellular Materials Made From Olefin Polymers

ASTM17

D 3576

Test Method for Cell Size of Rigid Cellular Plastics

ASTM17

D 3591

Test Method for Determining Logarithmic Viscosity Number of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) in
Formulated Compounds

ASTM17

D 3594

Test Method for Copolymerized Ethyl Acrylate In Ethylene-Ethyl Acrylate Copolymers

ASTM17

D 3595

Specification for Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE) Extruded Plastic Sheet and Film

ASTM17

D 3596

Practice for Determination of Gels (Fisheyes) In General-Purpose Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Resins

ASTM17

D 3641

Practice for Injection Molding Test Specimens of Thermoplastic Molding and Extrusion
Materials

ASTM17

D 3647

Practice for Classifying Reinforced Plastic Pultruded Shapes According to Composition

ASTM17

D 3675

Test Method for Surface Flammability of Flexible Cellular Materials Using A Radiant Heat
Energy Source

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM18

D 3676

Specification for Rubber Cellular Cushion Used for Carpet or Rug Underlay

ASTM18

D 3748

Practice for Evaluating High-Density Rigid Cellular Plastics

ASTM18

D 3749

Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Poly(Vinyl Chloride) Resins by Gas
Chromatographic Headspace Technique

ASTM18

D 3763

Test Method for High Speed Puncture Properties of Plastics Using Load and Displacement
Sensors

ASTM18

D 3768

Test Method for Microcellular Urethanes\MFlexural Recovery

ASTM18

D 3769

Test Method for Microcellular Urethanes\MHigh-Temperature Sag

ASTM18

D 3795

Test Method for Thermal Flow, Cure, and Behavior Properties of Pourable Thermosetting
Materials by Torque Rheometer

ASTM18

D 3801

Test Method for Measuring the Comparative Burning Characteristics of Solid Plastics in a
Vertical Position

ASTM18

D 3814

Guide for Locating Combustion Test Methods for Polymeric Materials

ASTM18

D 3826

Practice for Determining Degradation End Point in Degradable Polyethylene and Polypropylene
Using a Tensile Test

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM19

D 3835

Test Method for Determination of Properties of Polymeric Materials by Means of a Capillary
Rheometer

ASTM19

D 3846

Test Method for In-Plane Shear Strength of Reinforced Plastics

ASTM19

D 3851

Specification for Urethane Microcellular Shoe Soling Materials

ASTM19

D 3892

Practice for Packaging/Packing of Plastics

ASTM19

D 3895

Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning
Calorimetry

ASTM19

D 3914

Test Method for In-Plane Shear Strength of Pultruded Glass-Reinforced Plastic Rod

ASTM19

D 3915

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride)
(CPVC) Compounds for Plastic Pipe and Fittings Used in Pressure Applications

ASTM19

D 3916

Test Method for Tensile Properties of Pultruded Glass-Fiber-Reinforced Plastic Rod

ASTM19

D 3917

Specification for Dimensional Tolerance of Thermosetting Glass-Reinforced Plastic Pultruded
Shapes

ASTM19

D 3918

Terminology Relating to Reinforced Plastic Pultruded Products

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM20

D 3935

Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and Reinforced Material

ASTM20

D 3965

Specification for Rigid Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Materials for Pipe and
Fittings

ASTM20

D 3981

Specification for Polyethylene Films Made from Medium-Density Polyethylene for General Use
and Packaging Applications

ASTM20

D 4000

Classification System for Specifying Plastic Materials

ASTM20

D 4001

Test Method for Determination of Weight-Average Molecular Weight of Polymers By Light
Scattering

ASTM20

D 4020

Specification for Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene Molding and Extrusion
Materials

ASTM20

D 4065

Practice for Plastics: Dynamic Mechanical Properties: Determination and Report of
Procedures

ASTM20

D 4066

Classification System for Nylon Injection and Extrusion Materials (PA)

ASTM20

D 4067

Classification System for Reinforced and Filled Poly(Phenylene Sulfide) (PPS) Injection
Molding and Extrusion Materials Using ASTM Methods

ASTM20

D 4092

Terminology for Plastics: Dynamic Mechanical Properties

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (کمپرسورهای گریز از مرکز ۲) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

منومراستایرن مایعی است بی رنگ و با بویی همانند مواد آروماتیک. بیشتر در فرآوری پلاستیک‌های پلی استایرن به کار می‌رود. روش بزرگ فرآوری استایرن از راه واسطه اتیل بنزن است.

پالتروژن با صرفه ترین روش تولید محصولات کامپوزیتی است. این فرآیند،فرآیند پیوسته با کمترین تولید ضایعات است.

برای دانلود جزوه آموزشی روشهای آنالیز و شناسایی پلیمرها، مبحث انتقال میکروسکوپ الکترونی از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.