استاندارد پلاستیک Astm سری هشتم

استاندارد پلاستیک Astm سری هشتم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM36

D 5998

Specification for Molded Polyethylene Shipping and Storage Drums

ASTM36

D 6002

Guide for Assessing the Compostability of Environmentally Degradable Plastics

ASTM36

D 6003

Test Method for Determining Weight Loss From Plastic Materials Exposed to Simulated
Municipal Solid-Waste (MSW) Aerobic Compost Environment

ASTM36

D 6040

Guide to Standard Test Methods for Unsintered Polytetrafluoroethylene (PTFE) Extruded Film
or Tape

ASTM36

D 6042

Test Method for Determination of Phenolic Antioxidants and Erucamide Slip Additives in
Polypropylene Homopolymer Formulations Using Liquid Chromatography (LC)

ASTM36

D 6068

Test Method for Determining J-R Curves of Plastic Materials

ASTM36

D 6098

Specification for Extruded and Compression Molded Shapes Made from Polycarbonate (PC)

ASTM36

D 6099

Test Method for Polyurethane Raw Materials: Determination of Acidity in Moderate to High
Acidity Aromatic Isocyanates

ASTM36

D 6100

Specification for Extruded, Compression Molded and Injection Molded Acetal Shapes (POM)

ASTM36

D 6108

Test Method for Compressive Properties of Plastic Lumber and Shapes

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM37

D 6109

Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastic Lumber and
Related Products

ASTM37

D 6110

Test Method for Determining the Charpy Impact Resistance of Notched Specimens of
Plastics

ASTM37

D 6111

Test Method for Bulk Density And Specific Gravity of Plastic Lumber and Shapes by
Displacement

ASTM37

D 6112

Test Methods for Compressive and Flexural Creep and Creep-Rupture of Plastic Lumber and
Shapes

ASTM37

D 6117

Test Methods for Mechanical Fasteners in Plastic Lumber and Shapes

ASTM37

D 6150

Test Method for Estimating Processing Losses of Plastisols and Organosols Due to
Volatility

ASTM37

D 6226

Test Method for Open Cell Content of Rigid Cellular Plastics

ASTM37

D 6247

Test Method for Analysis of Elemental Content in Polyolefins By X-ray Fluorescence
Spectrometry

ASTM37

D 6248

Test Method for Vinyl and Trans Unsaturation in Polyethylene by Infrared
Spectrophotometry

ASTM37

D 6260

Test Method for Gravimetric Determination of Carbon Black in Nylon Materials (PA)

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM38

D 6261

Specification for Extruded and Compression Molded Basic Shapes Made from Thermoplastic
Polyester (TPES)

ASTM38

D 6262

Specification for Extruded, Compression Molded, and Injection Molded Basic Shapes of
Poly(aryl ether ketone) (PAEK)

ASTM38

D 6263

Specification for Extruded Rods and Bars Made From Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) and
Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC)

ASTM38

D 6265

Practice for Separation of Contaminants in Polymers Using an Extruder Filter Test

ASTM38

D 6272

Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical
Insulating Materials by Four-Point Bending

ASTM38

D 6287

Practice for Cutting Film and Sheeting Test Specimens

ASTM38

D 6288

Practice for Separation and Washing of Recycled Plastics Prior to Testing

ASTM38

D 6289

Test Method for Measuring Shrinkage from Mold Dimensions of Molded Thermosetting
Plastics

ASTM38

D 6691

Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the
Marine Environment by a Defined Microbial Consortium

ASTM38

D 6290

Test Method for Color Determination of Plastic Pellets

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM39

D 6338

Classification System for Highly Crosslinked Thermoplastic Vulcanizates (HCTPVs)

ASTM39

D 6339

Specification for Syndiotactic Polystyrene Molding and Extrusion (SPS)

ASTM39

D 6340

Test Methods for Determining Aerobic Biodegradation of Radiolabeled Plastic Materials in an
Aqueous or Compost Environment

ASTM39

D 6341

Test Method for Determination of the Linear Coefficient of Thermal Expansion of Plastic
Lumber and Plastic Lumber Shapes Between \N30 and 140|SDF (\N34.4 and 60|SDC)

ASTM39

D 6342

Practice for Polyurethane Raw Materials: Determining Hydroxyl Number of Polyols by Near
Infrared (NIR) Spectroscopy

ASTM39

D 6358

Classification System for Poly (Phenylene Sulfide) Injection Molding and Extrusion
Materials Using ISO Methods

ASTM39

D 6360

Practice for Enclosed Carbon-Arc Exposures of Plastics

ASTM39

D 6394

Specification for Sulfone Plastics (SP)

ASTM39

D 6395

Test Method for Flatwise Flexural Impact Resistance of Rigid Plastics

ASTM39

D 6400

Specification for Compostable Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM40

D 6435

est Method for Shear Properties of Plastic Lumber and Plastic Lumber Shapes

ASTM40

D 6436

Guide for Reporting Properties for Plastics and Thermoplastic Elastomers

ASTM40

D 6437

Test Method for Polyurethane Raw Materials: Alkalinity in Low-Alkalinity Polyols
(Determination of CPR Values of Polyols)

ASTM40

D 6456

Specification for Finished Parts Made from Polyimide Resin

ASTM40

D 6457

Specification for Extruded and Compression Molded Rod and Heavy-Walled Tubing Made from
Polytetrafluoroethylene (PTFE)

ASTM40

D 6474

Test Method for Determining Molecular Weight Distribution and Molecular Weight Averages of
Polyolefins by High Temperature Gel Permeation Chromatography

ASTM40

D 6576

Specification for Flexible Cellular Rubber Chemically Blown

ASTM40

D 6585

Specification for Unsintered Polytetrafluoroethylene (PTFE) Extruded Film or Tape

ASTM40

D 6645

Test Method for Methyl (Comonomer) Content in Polyethylene by Infrared
Spectrophotometry

ASTM40

D 6662

Specification for Polyolefin-Based Plastic Lumber Decking Boards

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (معرفی نرم افزار های مهندسی شیمی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرایطی سخت می شود. این ترکیب به طرق گوناگون طبقه بندی می شود که بستگی به ترکیب شیمیایی و مورد مصرف آن دارد.

برای دانلود جزوه آموزشی (تعمیرات پمپ ها و کمپرسورها) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه حل تمرینات عملیات واحد از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.