استاندارد پلاستیک Astm سری هشتم

استاندارد پلاستیک Astm سری هشتم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM36

D 5998

Specification for Molded Polyethylene Shipping and Storage Drums

ASTM36

D 6002

Guide for Assessing the Compostability of Environmentally Degradable Plastics

ASTM36

D 6003

Test Method for Determining Weight Loss From Plastic Materials Exposed to Simulated
Municipal Solid-Waste (MSW) Aerobic Compost Environment

ASTM36

D 6040

Guide to Standard Test Methods for Unsintered Polytetrafluoroethylene (PTFE) Extruded Film
or Tape

ASTM36

D 6042

Test Method for Determination of Phenolic Antioxidants and Erucamide Slip Additives in
Polypropylene Homopolymer Formulations Using Liquid Chromatography (LC)

ASTM36

D 6068

Test Method for Determining J-R Curves of Plastic Materials

ASTM36

D 6098

Specification for Extruded and Compression Molded Shapes Made from Polycarbonate (PC)

ASTM36

D 6099

Test Method for Polyurethane Raw Materials: Determination of Acidity in Moderate to High
Acidity Aromatic Isocyanates

ASTM36

D 6100

Specification for Extruded, Compression Molded and Injection Molded Acetal Shapes (POM)

ASTM36

D 6108

Test Method for Compressive Properties of Plastic Lumber and Shapes

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM37

D 6109

Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastic Lumber and
Related Products

ASTM37

D 6110

Test Method for Determining the Charpy Impact Resistance of Notched Specimens of
Plastics

ASTM37

D 6111

Test Method for Bulk Density And Specific Gravity of Plastic Lumber and Shapes by
Displacement

ASTM37

D 6112

Test Methods for Compressive and Flexural Creep and Creep-Rupture of Plastic Lumber and
Shapes

ASTM37

D 6117

Test Methods for Mechanical Fasteners in Plastic Lumber and Shapes

ASTM37

D 6150

Test Method for Estimating Processing Losses of Plastisols and Organosols Due to
Volatility

ASTM37

D 6226

Test Method for Open Cell Content of Rigid Cellular Plastics

ASTM37

D 6247

Test Method for Analysis of Elemental Content in Polyolefins By X-ray Fluorescence
Spectrometry

ASTM37

D 6248

Test Method for Vinyl and Trans Unsaturation in Polyethylene by Infrared
Spectrophotometry

ASTM37

D 6260

Test Method for Gravimetric Determination of Carbon Black in Nylon Materials (PA)

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM38

D 6261

Specification for Extruded and Compression Molded Basic Shapes Made from Thermoplastic
Polyester (TPES)

ASTM38

D 6262

Specification for Extruded, Compression Molded, and Injection Molded Basic Shapes of
Poly(aryl ether ketone) (PAEK)

ASTM38

D 6263

Specification for Extruded Rods and Bars Made From Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) and
Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC)

ASTM38

D 6265

Practice for Separation of Contaminants in Polymers Using an Extruder Filter Test

ASTM38

D 6272

Test Method for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical
Insulating Materials by Four-Point Bending

ASTM38

D 6287

Practice for Cutting Film and Sheeting Test Specimens

ASTM38

D 6288

Practice for Separation and Washing of Recycled Plastics Prior to Testing

ASTM38

D 6289

Test Method for Measuring Shrinkage from Mold Dimensions of Molded Thermosetting
Plastics

ASTM38

D 6691

Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the
Marine Environment by a Defined Microbial Consortium

ASTM38

D 6290

Test Method for Color Determination of Plastic Pellets

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM39

D 6338

Classification System for Highly Crosslinked Thermoplastic Vulcanizates (HCTPVs)

ASTM39

D 6339

Specification for Syndiotactic Polystyrene Molding and Extrusion (SPS)

ASTM39

D 6340

Test Methods for Determining Aerobic Biodegradation of Radiolabeled Plastic Materials in an
Aqueous or Compost Environment

ASTM39

D 6341

Test Method for Determination of the Linear Coefficient of Thermal Expansion of Plastic
Lumber and Plastic Lumber Shapes Between \N30 and 140|SDF (\N34.4 and 60|SDC)

ASTM39

D 6342

Practice for Polyurethane Raw Materials: Determining Hydroxyl Number of Polyols by Near
Infrared (NIR) Spectroscopy

ASTM39

D 6358

Classification System for Poly (Phenylene Sulfide) Injection Molding and Extrusion
Materials Using ISO Methods

ASTM39

D 6360

Practice for Enclosed Carbon-Arc Exposures of Plastics

ASTM39

D 6394

Specification for Sulfone Plastics (SP)

ASTM39

D 6395

Test Method for Flatwise Flexural Impact Resistance of Rigid Plastics

ASTM39

D 6400

Specification for Compostable Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM40

D 6435

est Method for Shear Properties of Plastic Lumber and Plastic Lumber Shapes

ASTM40

D 6436

Guide for Reporting Properties for Plastics and Thermoplastic Elastomers

ASTM40

D 6437

Test Method for Polyurethane Raw Materials: Alkalinity in Low-Alkalinity Polyols
(Determination of CPR Values of Polyols)

ASTM40

D 6456

Specification for Finished Parts Made from Polyimide Resin

ASTM40

D 6457

Specification for Extruded and Compression Molded Rod and Heavy-Walled Tubing Made from
Polytetrafluoroethylene (PTFE)

ASTM40

D 6474

Test Method for Determining Molecular Weight Distribution and Molecular Weight Averages of
Polyolefins by High Temperature Gel Permeation Chromatography

ASTM40

D 6576

Specification for Flexible Cellular Rubber Chemically Blown

ASTM40

D 6585

Specification for Unsintered Polytetrafluoroethylene (PTFE) Extruded Film or Tape

ASTM40

D 6645

Test Method for Methyl (Comonomer) Content in Polyethylene by Infrared
Spectrophotometry

ASTM40

D 6662

Specification for Polyolefin-Based Plastic Lumber Decking Boards

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس پانزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس دوم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) یک پلاستیک ارزان قیمت مهندسی است که جزء پلاستیکهای گرمانرم بوده و دارای ساختاری آمورف می باشد.

برای دانلود جزوه آموزشی (اشنایی عمومی با تاسیسات فنی گاز رسانی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.