استاندارد پلاستیک Astm سری دهم

استاندارد پلاستیک Astm سری دهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM46

D 2666

Specification for Polybutylene (PB) Plastic Tubing

ASTM46

D 2672

Specification for Joints for IPS PVC Pipe Using Solvent Cement

ASTM46

D 2680

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Composite Sewer Piping

ASTM46

D 2683

Specification for Socket-Type Polyethylene Fittings for Outside Diameter-Controlled
Polyethylene Pipe and Tubing

ASTM46

D 2729

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings

ASTM46

D 2737

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Tubing

ASTM46

D 2749

Symbols for Dimensions of Plastic Pipe Fittings

ASTM46

D 2751

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Sewer Pipe and Fittings

ASTM46

D 2774

Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pressure Piping

ASTM46

D 2837

Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or
Pressure Design Basis for Thermoplastic Pipe Products

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM47

D 2846

Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Hot- and Cold-Water
Distribution Systems

ASTM47

D 2852

Specification for Styrene-Rubber (SR) Plastic Drain Pipe and Fittings

ASTM47

D 2855

Practice for Making Solvent-Cemented Joints with Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pipe and
Fittings

ASTM47

D 2924

Test Method for External Pressure Resistance of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM47

D 2925

Test Method for Beam Deflection of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting
Resin) Pipe Under Full Bore Flow

ASTM47

D 2949

Specification for 3.25-in. Outside Diameter Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain,
Waste, and Vent Pipe and Fittings

ASTM47

D 2992

Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis for |P`Fiberglass|P’
(Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings

ASTM47

D 2996

Specification for Filament-Wound |P`Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM47

D 2997

Specification for Centrifugally Cast |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM47

D 3034

Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM48

D 3035

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR-PR) Based on Controlled Outside
Diameter

ASTM48

D 3122

Specification for Solvent Cements for Styrene-Rubber (SR) Plastic Pipe and Fittings

ASTM48

D 3138

Specification for Solvent Cements for Transition Joints Between
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Non-Pressure Piping
Components

ASTM48

D 3139

Specification for Joints for Plastic Pressure Pipes Using Flexible Elastomeric Seals

ASTM48

D 3212

Specification for Joints for Drain and Sewer Plastic Pipes Using Flexible Elastomeric
Seals

ASTM48

D 3261

Specification for Butt Heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Fittings for Polyethylene (PE)
Plastic Pipe and Tubing

ASTM48

D 3262

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer
Pipe

ASTM48

D 3299

Specification for Filament-Wound Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-Resistant
Tanks

ASTM48

D 3309

Specification for Polybutylene (PB) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution Systems

ASTM48

D 3311

Specification for Drain, Waste, and Vent (DWV) Plastic Fittings Patterns

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM49

D 3517

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure
Pipe

ASTM49

D 3567

Practice for Determining Dimensions of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting Resin) Pipe and Fittings

ASTM49

D 3678

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Interior-Profile Extrusions

ASTM49

D 3679

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Siding

ASTM49

D 3681

Test Method for Chemical Resistance of |P`Fiberglass|P’ (Glass\NFiber\NReinforced
Thermosetting-Resin) Pipe in a Deflected Condition

ASTM49

D 3753

Specification for Glass-Fiber-Reinforced Polyester Manholes and Wetwells

ASTM49

D 3754

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer and
Industrial Pressure Pipe

ASTM49

D 3839

Guide for Underground Installation of |P`Fiberglass|P’ (Glass-FiberReinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM49

D 3840

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
Fittings for Nonpressure Applications

ASTM49

D 3841

Specification for Glass-Fiber-Reinforced Polyester Plastic Panels

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM50

D 3982

Specification for Contact Molded |P`Fiberglass|P’ (Glass Fiber Reinforced Thermosetting
Resin) Duct and Hoods

ASTM50

D 4024

Specification for Machine Made |P`Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin)
Flanges

ASTM50

D 4068

Specification for Chlorinated Polyethylene (CPE) Sheeting for Concealed Water-Containment
Membrane

ASTM50

D 4097

Specification for Contact-Molded Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-Resistant
Tanks

ASTM50

D 4161

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Joints
Using Flexible Elastomeric Seals

ASTM50

D 4166

Test Method for Measurement of Thickness of Nonmagnetic Materials by Means of a Digital
Magnetic Intensity Instrument

ASTM50

D 4167

Specification for Fiber-Reinforced Plastic Fans and Blowers

ASTM50

D 4226

Test Methods for Impact Resistance of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Building
Products

ASTM50

D 4398

Test Method for Determining the Chemical Resistance of Fiberglass-Reinforced Thermosetting
Resins by One-Side Panel Exposure

ASTM50

D 4477

Specification for Rigid (Unplasticized) Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Soffit

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سی یکم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

فرآیند رشته پیچی یک روش ساده و کارا برای تولید قطعات مدور مانند لوله و ظروف استوانه‌ای در اندازه‌های مختلف می‌باشد.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس نوزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس بیست چهارم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.