استاندارد پلاستیک Astm سری یک

استاندارد پلاستیک Astm سری یک مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM1

D 256

Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics

ASTM1

D 542

Test Method for Index of Refraction of Transparent Organic Plastics

ASTM1

D 543

Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents

ASTM1

D 570

Test Method for Water Absorption of Plastics

ASTM1

D 618

Practice for Conditioning Plastics for Testing

ASTM1

D 635

Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning of Plastics in a
Horizontal Position

ASTM1

D 638

Test Method for Tensile Properties of Plastics

ASTM1

D 648

Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise
Position

ASTM1

D 695

Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics

ASTM1

D 696

Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between \-30|SDC and
۳۰|SDC with a Vitreous Silica Dilatometer

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM2

D 704

Specification for Melamine-Formaldehyde Molding Compounds

ASTM2

D 705

Specification for Urea-Formaldehyde Molding Compounds

ASTM2

D 706

Specification for Cellulose Acetate Molding and Extrusion Compounds

ASTM2

D 707

Specification for Cellulose Acetate Butyrate Molding and Extrusion Compounds

ASTM2

D 731

Test Method for Molding Index of Thermosetting Molding Powder

ASTM2

D 732

Test Method for Shear Strength of Plastics by Punch Tool

ASTM2

D 746

Test Method for Brittleness Temperature of Plastics and Elastomers by Impact

ASTM2

D 747

Test Method for Apparent Bending Modulus of Plastics by Means of a Cantilever Beam

ASTM2

D 785

Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials

ASTM2

D 787

Specification for Ethyl Cellulose Molding and Extrusion Compounds

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM3

D 788

Classification System for Poly(Methyl Methacrylate) (PMMA) Molding and Extrusion
Compounds

ASTM3

D 789

Test Method for Determination of Relative Viscosity of Polyamide (PA)

ASTM3

D 790

Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical
Insulating Materials

ASTM3

D 792

Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by
Displacement

ASTM3

D 882

Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting

ASTM3

D 883

Terminology Relating to Plastics

ASTM3

D 952

Test Method for Bond or Cohesive Strength of Sheet Plastics and Electrical Insulating
Materials

ASTM3

D 953

Test Method for Bearing Strength of Plastics

ASTM3

D 955

Test Method of Measuring Shrinkage from Mold Dimensions of Thermoplastics

ASTM3

D 957

Practice for Determining Surface Temperature of Molds for Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM4

D 1003

Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics

ASTM4

D 1004

Test Method for Tear Resistance (Graves Tear) of Plastic Film and Sheeting

ASTM4

D 1042

Test Method for Linear Dimensional Changes of Plastics Under Accelerated Service
Conditions

ASTM4

D 1043

Test Method for Stiffness Properties of Plastics as a Function of Temperature by Means of a
Torsion Test

ASTM4

D 1044

Test Method for Resistance of Transparent Plastics to Surface Abrasion

ASTM4

D 1045

Test Methods for Sampling and Testing Plasticizers Used in Plastics

ASTM4

D 1055

Specifications for Flexible Cellular Materials\MLatex Foam

ASTM4

D 1056

Specification for Flexible Cellular Materials\MSponge or Expanded Rubber

ASTM4

D 1201

Specification for Thermosetting Polyester Molding Compounds

ASTM4

D 1203

Test Methods for Volatile Loss From Plastics Using Activated Carbon Methods

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM5

D 1204

Test Method for Linear Dimensional Changes of Nonrigid Thermoplastic Sheeting or Film at
Elevated Temperature

ASTM5

D 1238

Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer

ASTM5

D 1239

Test Method for Resistance of Plastic Films to Extraction by Chemicals

ASTM5

D 1243

Test Method for Dilute Solution Viscosity of Vinyl Chloride Polymers

ASTM5

D 1248

Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable

ASTM5

D 1249

Specification for Octyl Ortho-Phthalate Ester Plasticizers

ASTM5

D 1430

Classification System for Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE) Plastics

ASTM5

D 1435

Practice for Outdoor Weathering of Plastics

ASTM5

D 1499

Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc Exposures of Plastics

ASTM5

D 1505

Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

استاندارد پلاستیک داخلی سری دهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.

بسپارش یا پلیمریزاسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده یا همان تکپار با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با وزن مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به وجود می‌آورند.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول پالایش) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با پره های توربین گازی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.