شیلنگ نرم دمبه ای

تولید انواع شیلنگ های نرم و دمبه ای با درجه نرمی مختلف برای کاربری های متفاوت پزشکی، صنعتی و خانگی با مواد مورد نظر مشتری انجام می پذیرد