استاندارد پلاستیک داخلی سری دوازدهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری دوازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa56

۷۶۴۷

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- مقاومت در برابر نفوذ آب-روش آزمون

Parsa56

۷۶۴۸

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب وثبات رنگ چاپ در برابر مالش-روشهای آزمون

Parsa56

۷۶۶۸

پلاستیکها-لوله واتصالات پی وینیل کلرید سخت چگالی و ویژگیها

Parsa56

۷۶۶۹

پلاستیکها-لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت-ویژگیها و روشهای آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa57

۷۶۷۰

پلاستیکها-اتصاات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی-فشردگی روش آزمون

Parsa57

۷۶۷۱

نرم گرماهای لوله-پلاستیک آزمون روش-طولی برگشت گیری اندازه

Parsa57

۷۶۷۶

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-مقاومت به چسبندگی ذاتی-روش آزمون

Parsa57

۷۷۰۰

لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی-قیف صافی ویژگیها و روش های آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa58

۷۷۱۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-اندازه گیری مقاومت کششی وازدیاد طول تا نقطه پارگی-روش آزمون

Parsa58

۷۷۳۰

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تغییرات ابعاد پس از غوطه وی در آب سرد-روش آزمون

Parsa58

۷۷۳۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تغییرات ابعاد پس از آسودگی مکانیکی تحت کشش صفر-روش آزمون

Parsa58

۷۷۳۲

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- مقاومت در برابر نفوذ مایات و نشت جانبی هوا-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa59

۷۷۴۹

پلاستیکها-تعیین میزان مهاجرت نرم کننده ها-روش آزمون

Parsa59

۷۹۱۳

پلاستیکها-قطعات قالبگیری شده فنل فرمالدئید-تعین آمونیاک آزاد و ترکیبات آن-روش ایندوفنل

Parsa59

۷۹۱۶

شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و مجموعه آن راهنمایی جهت انتخاب- کاربرد و نگهداری

Parsa59

۷۹۶۹

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-اندازه گیری قابلیت خمش-روش حلقه ی مسطح-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa60

۷۹۷۰

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- اندازه گیری درصد ازدیاد طول و مانایی کششی-روش آزمون

Parsa60

۷۹۷۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- اندازه گیری میزان چسبندگی لایه روکش-روش آزمون

Parsa60

۷۹۷۲

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین نیروی اصطکاک-روش های آمون

Parsa60

۷۹۷۴

پایپوش های پلاستیکی-چکمه های قالبگیری شده پلی وینیل کلراید-آستر شده یا بدون آستر برای مصارف عمومی صنعتی-ویژگیها و روش های آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (ظروف در صنعت (vessels)) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (گاز از خام تا فرآورده) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (استاندارد مواد و قطعات ساخته شده) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

بسپارش یا پلیمریزاسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده یا همان تکپار با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با وزن مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به وجود می‌آورند.